แร้ง-กา กระพือปีก จิกกินข้อเสนอนิรโทษกรรม เป้าหมายทำลายฝ่ายประชาธิปไตย!

เมื่อวันที่ 29 มกราคม “กลุ่มปฏิญญาหน้าศาล” ในนาม “แนวร่วม 29 มกราฯปลดปล่อยนักโทษการเมือง” ได้สร้างปรากฎการณ์หน้าหนึ่งของการเมืองไทย ด้วยการนำประชาชนมาชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ยื่น “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้ง” ฉบับของ “นิติราษฎร์” ให้กับ “รัฐบาล” นำเข้าสู่วาระการประชุม “สภาผู้แทนราษฎร” ใน “สมัยนิติบัญญัติ” และ“ผลักดัน” ให้ออกมาเป็นกฎหมาย เพื่อ “ปลดปล่อยนักโทษการเมือง” !

โดยหยิบยกข้อมูลสำคัญขึ้นมายืนยันคือ หลังเหตุการณ์รัฐประหาร “19 กันยายน” 2549 มีประชาชนจำนวนมากถึง 1,857 รายที่ถูกดำเนินคดี
ที่สำคัญคือมีนักโทษการเมืองเสียชีวิตขณะคุมขังแล้ว 2 ราย รวมทั้งมีนักโทษการเมือง จำนวนอีก 24 คน ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ

IMG_0677

ซึ่งก็มีความคืบหน้า โดยรัฐบาลก็ได้สั่งการให้นำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่มีอยู่ 3 ฉบับ คือ ฉบับของ “นิติราษฎร์” ฉบับของ “คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)” และ ฉบับของ “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)” ให้ “คณะกรรมการกฤษฎีกา”วินิจฉัยในทันที

หากพิจารณากันโดยละเอียดจะพบว่า ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันๆ ทำให้ “หลายฝ่าย” มองเห็นถึงโอกาสที่ความรุนแรงจะลุกลามบานปลาย จึงมีผู้หวังดีพยายามที่จะช่วยกันหาหนทางสำหรับเป็น “ทางออก” ของปัญหา
ซึ่งตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมา (2547-2556) พบว่ามีประชาชนหลายกลุ่มพยายามเสนอ “ทางออก” จากปัญหา…แม้ “วิกฤติ” ครั้งนี้แทบจะมอง “ไม่เห็นทางออก” !

นับว่าการขับเคลื่อนเสนอทางออกด้วยการเข้ายื่น “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้ง” ฉบับของ “นิติราษฎร์” ของ “แนวร่วม 29 มกราฯปลดปล่อยนักโทษการเมือง” นั้นเป็น “ความกล้าหาญ” อย่างยิ่ง!
เพราะไม่เพียงจะเป็น “ทางออก” ที่เหลือเพียงน้อยนิดเท่านั้น ยังเป็น “ทางออก” ที่ “ฝ่ายสนับสนุนรัฐประหาร” พร้อมจะต่อต้านและขัดขวางทุกวิถีทาง…

IMG_0674โดยเนื้อหาใน “ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ฉบับ คอ.นธ. (ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน) การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ” นั้นจะดำเนินการออกเป็น “พ.ร.บ.” ตามขั้นตอนออกกฎหมาย ในระบบรัฐสภา โดยมุ่งหมายจะให้ครอบคลุมการชุมนุมประท้วงที่กระทำผิดต่อกฎหมายและการดำเนินคดีไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมกับ “ผู้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง” โดยไม่รวม “แกนนำ” และ “เจ้าหน้าที่รัฐ” ในห้วงเวลาตั้งแต่ 19 กันยายน 2549 ถึง 10 พฤษภาคม 2554
ส่วน “ร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับโทษหรือถูกกล่าวโทษทางอาญา อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง” ของ นปช. นั้น กำหนดให้ออกเป็น “พระราชกำหนด (พรก.)” เพื่อความรวดเร็ว
โดยมุ่งที่จะนิรโทษกรรมให้กับ “ผู้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง” ที่ถูกกล่าวหาว่าการกระทำความผิดอาญาอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจากคำพิพากษาอันถึงที่สุด หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งยังไม่ถึงที่สุด แต่จะ “ไม่รวมแกนนำ” ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2554
สำหรับ “ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้ง” ของ “นิติราษฏร์” นั้น “ประชาชน” ได้เข้าชื่อ 50,000 รายชื่อเสนอต่อ “รัฐสภา” ให้พิจารณาดำเนินการเป็น “ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” เนื่องจากการออกเป็น พ.ร.บ.หรือ พ.ร.ก.นั้นมีโอกาสอาจถูกเหนี่ยวรั้งขัดขวางโดยกระบวนการที่ถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550
โดยจะครอบคลุม “ผู้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง” และ “บุคคลผู้กระทำความผิดโดยมีมูลเหตุจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองหลังจากการแย่งชิงอำนาจรัฐ” โดยจะไม่รวม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และ “ผู้ปฏิบัติ” ทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องในช่วง 19 กันยายน 2549 ถึง 9 พฤษภาคม 2554

แต่มีความแตกต่างจากฉบับอื่นๆที่ เป็นการเปิดทางให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการขจัดความขัดแย้ง” เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยความผิดจากมูลเหตุจูงใจ ว่าจะได้รับการนิรโทษฯหรือไม่เป็นรายกรณี

ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่า “ใคร” ที่เข้าข่ายการได้รับการนิรโทษกรรม และ “การกระทำใด” ไม่เข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรมได้อย่างชัดเจน

แต่แม้ “ข้อเสนอ” ทั้งหมดจะมีจุดต่างในรายละเอียด แต่เป้าหมายยังไปในทิศทางเดียวกัน คือ คืน “ความยุติธรรม” ให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำ “สังคมไทย” ออกจากวังวนวิกฤติความขัดแย้
เพราะทั้ง “คนเสื้อแดง-คนเสื้อเหลือง-เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ที่ ไม่ได้เป็น “ผู้สั่งการ” และตกเป็น “เหยื่อ” ในเหตุการณ์ต่างๆ มีโอกาสที่จะได้รับ “ความเป็นธรรม” เท่าเทียมกันทั้งหมด

IMG_0675เป็น “ความกล้าหาญ” ของ “แนวร่วม 29 มกราฯปลดปล่อยนักโทษการเมือง” ที่กล้าก้าวออกมาเสนอ “ทางเลือก” ให้กับสังคมไทย แม้จะสุ่มเสี่ยงต่อการจะถูก “โจมตี” จาก “เครือข่ายปฏิวัติ”
ซึ่งยืนยันได้ว่า “ฝ่ายประชาธิปไตย” ทุกระดับขั้น รับทราบและเข้าใจในมุมของ “แนวร่วม 29 มกราฯ” ที่ภายใน “หัวใจ” ย่อมจะคำนึงถึง “พี่น้องที่ต่อสู้” กันมา แต่ถูกกลั่นแกล้งให้ต้อง “พันธนาการ”อย่างไม่เป็นธรรม
และอาจจะติดค้างอยู่ใน “ความรู้สึก” ว่าเพราะอะไร ระยะเวลากว่าปี ที่บ้านเมืองเริ่มเดินกลับเข้าสู่ “วิถีประชาธิปไตย” แต่ “น้อง-พี่” ที่ร่วมเป็นร่วมตาย เพื่อเรียกร้องให้ “ประเทศ” เป็น “ประชาธิปไตย”กลับยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
ซึ่งเชื่อได้ว่า ไม่มี “ฝ่ายประชาธิปไตย” คนไทย ในวันนี้  ที่“หลงลืม-ลืมเลือน” คุณูปการ ที่ “พี่-น้อง” ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา
และเชื่อได้อีกเช่นกันว่าไม่มี “ใคร” ที่ไม่อยากจะ “ช่วยเหลือ” ให้เกิด “ความยุติธรรม” กับทุกคน
แล้วก็เชื่อได้ว่า “ทุกฝ่าย” กำลังแสวงหา หนทาง คืน “ความเป็นธรรม” ให้กับ “ผู้ที่เสียหาย” ในทุกเวลา
เพียงแต่ทุกอย่างย่อมมี “กระบวนการ” และ “ขั้นตอน”
ที่สำคัญคือ“บรรยากาศการเมือง” โดยรวม ยังไม่เปิดโอกาสที่จะ “ขับเคลื่อนภารกิจ” ไปสู่ “เป้าหมาย” ร่วมกันได้โดยง่าย
เพราะในข้อเท็จจริง วันนี้แม้ “สถานการณ์การเมืองประเทศไทย” จะดูเหมือนมี “ความนิ่ง” ในระดับหนึ่ง
แต่ก็ทุกฝ่าย รับรู้ร่วมกันว่า ภายใต้ “ความนิ่ง” นั้นมี “ความเคลื่อนไหว” ลึกๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะที่ผ่านมาหลายกรณี พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัด ในเชิง “อำนาจ” ยังคง “ผูกรั้ง” ไม่ให้สามารถดำเนินการอะไรได้โดยง่าย แม้จะยืนอยู่ในฝ่าย “กุมอำนาจรัฐ” ก็ตาม
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายสำคัญ คือ ทุกมุมเมืองในประเทศเป็น “ประชาธิปไตย” นั้นหนทางยังเต็มไปด้วยขวากหนาม กลเกมและกลไกที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ “กติกา” ที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตย
ขณะเดียวกัน “สัญญาณ” หลายอย่าง จากการที่ “บางฝ่าย” ยังคงสามารถลุกขึ้นมาประกาศ “ปิดประเทศ” และพูดต่อสาธารณะได้ว่า ต้อง “แช่แข็งนักการเมือง” ได้ตลอดเวลานั้นย่อมเป็น “สัญญาณ” ที่ไม่ดีนัก
แต่ “สัญญาณ” เหล่านี้ ก็ยังถูกส่งออกมาเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ “ฝ่าฟัน” ให้ทุกอย่างเป็นไปตาม “เป้าหมายร่วมกันได้” ได้ในช่วงข้ามคืน !!
ซึ่ง “คนไทย” ส่วนใหญ่” คงประจักษ์กับสายตามาแล้ว จากพฤติกรรมทั้ง “ในสภา” และ “นอกสภา” ของ “เครือข่ายปฏิวัติ 19 กันยายน 2549”…

…เพียงแค่ พิจารณา “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ” เพื่อแก้ไขให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย “พรรคการเมือง” ที่สนับสนุนการรัฐประหาร ก็พยายามสร้างความวุ่นวาย ใน “สภาผู้แทนราษฎร” จนถึงขั้นยอม “ทำร้าย” ประธานรัฐสภา!

… สอดคล้องกับ “องค์กรนอกสภา” ที่พยายาม “ปิดกั้น-ขัดขวาง” ให้ไม่สามารถดำเนินการ “แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ในทุกช่องทางและทุกกลไก

ล่าสุด ที่ “ฝ่ายประชาธิปไตย” ขับเคลื่อนผู้คนออกมาแสดงพลังยื่น ร่างกฎหมาย “นิรโทษกรรมนักโทษทางการเมือง” ผ่าน “ภาครัฐ” ไปยัง “นิติบัญญัติ” … “ฝ่ายตรงข้าม” ก็พยายามปลุกปั่นว่า เกิดความ “แตกแยก” กันภายในของ “ฝ่ายประชาธิปไตย”
โดยมีการระดมสรรพกำลังทั้ง “ฝ่ายการเมือง-ภาคประชาชน” และ “สื่อสารมวลชน” ออกมาพยายามยุแยงตะแคงรั่ว ทำลายความเป็นปึกแผ่นของ “ฝ่ายประชาธิปไตย” อย่างหนัก
เรียกได้ว่า ออกอาการ “ดี๊ด๊า” เตรียมการ “ฉลองใหญ่” หาก “ฝ่ายประชาธิปไตย” เกิดความแตกแยก
ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่ “ฝ่ายสนับสนุนปฏิวัติ” จะทำลายเป้าหมาย “ประชาธิปไตย” และ “ความเป็นธรรม” ของประเทศ..
“แร้ง-กา อีแอบประชาธิปไตย” เหล่านี้ กำลังตั้งท่า เตรียมพร้อมที่จะแสดงฤทธิ์เดช หาก “ฝ่ายประชาธิปไตย” ก้าวพรวด…แล้วพลาด !!!

Posted on: 01/02/2013, by : bigeditor
%d bloggers like this: